Etusivu > Kielenhuolto > Oikeinkirjoitus > Alkukirjain > Julkishallinnon nimet > Julkishallinnon nimet aakkosittain

Julkishallinnon nimet, aakkosellinen hakemisto

A

 • Aalto-yliopisto
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu
 • Ahvenanmaan valtuuskunta
 • Aliupseerikoulu (AUK)
 • aluekehitysneuvottelukunta
 • ammattikorkeakoulu (AMK ~ amk) (esim. Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
 • arkkipiispan kanslia
 • arvonimilautakunta
 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
 • asuntoasiain neuvottelukunta
 • Asuntoministerin esikunta
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT)
 • Autoliitto (AL)

C

 • Celia - Näkövammaisten kirjasto

D

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu

E

 • Eduskunnan arkisto
 • eduskunnan kanslia (Eka)
 • eduskunnan kirjasto (Eki)
 • eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (EOK)
 • eduskunta (EK)
 • elinikäisen oppimisen neuvosto
 • Elinikäinen keskusarkisto (ELKA)
 • Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA, Etla)
 • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
 • elintarvikeneuvottelukunta
 • Elintarvikevirasto (EVIRA)
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (EVTEK)
 • Etelä-Karjalan ammattkorkeakoulu
 • Euroopan investointirahasto (EIF)
 • Euroopan komissio
 • Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI)
 • Euroopan neuvosto(EN)
 • Euroopan talouskomissio (ECE)
 • Euroopan unioni (EU)
 • Euroopan unionin neuvosto

F

 • Finanssivalvonta (FIVA)
 • Finnfund - teollisen yhteistyön rahasto

G

 • Geodeettinen laitos (GL)
 • Geologian tutkimuskeskus (GTK)

H

 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • hallinto-oikeudet (HAO) (esim. Turun HAO)
 • hallintovaliokunta
 • HAUS kehittämiskeskus Oy
 • Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (HYKS)
 • Helsingin yliopisto (HY)
 • hovioikeus (HO)
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)
 • Huoltovarmuuskeskus (HVK)
 • Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

I

 • Ilmailualan Unioni (IAU)
 • ilmailupolitiikan neuvottelukunta
 • Ilmatieteen laitos (IL)
 • Ilmatorjuntakoulu (ItK)
 • ilmavoimat / mutta isolla alkukirjaimella esim. (Suomen) Ilmavoimat
 • Ilmavoimien esikunta (IlmavE)
 • Itella Posti
 • Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM, myös Helsingin komissio
 • Itä-Suomen yliopisto

J

 • Joensuun yliopisto (JoY)
 • julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA)
 • Julkisen sanan neuvosto (JSN)
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän yliopisto (JY)

K

 • Kajaanin yliopistokeskus
 • kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM
 • Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
 • Kansalaisopistojen liitto (KoL)
 • Kansallisarkisto (KA)
 • Kansan sivistystyön liitto (KSL)
 • kansanterveyslaitos (KTL)
 • kansliapäällikön esikunta
 • kansliatoimikunta
 • kasvilajikelautakunta
 • Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)
 • Katolinen tiedotuskeskus (KATT)
 • kauppakamari (esim. Rauman kauppakamari)
 • kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV)
 • Kehitystutkimuksen seura
 • Kela - Kansaneläkelaitos
 • Kemikaalineuvottelukunta (KENK)
 • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 • Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
 • Keskuskauppakamari (KKK)
 • Keskusrikospoliisi (KRP)
 • keskusverolautakunta (KVL)
 • Kielitoimisto
 • kilpailuneuvosto
 • Kilpailuvirasto (Kivi)
 • kirkolliskokous
 • Kirkon keskusrahasto
 • Kirkon koulutuskeskus (KK)
 • Kirkon Lähetystyön Keskus (KLK)
 • Kirkon sopimusvaltuuskunta (KISV)
 • Kirkon tiedotuskeskus
 • Kirkon tutkimuskeskus
 • kirkon ulkoasiain neuvosto (KUN)
 • Kirkon ulkomaanapu (KUA)
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Korkeakoulututkimuksen seura (CHRIF)
 • korkein hallinto-oikeus (KHO)
 • korkein oikeus (KKO)
 • Kotikielen seura
 • Kotinaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus, KKTK)
 • Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston esikunta
 • Koulutusrahasto
 • kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
 • kuluttajariitalautakunta
 • Kuluttajatutkimuskeskus (KTK)
 • Kuluttajavirasto (KUV)
 • Kulutustutkimuksen Seura
 • Kunnallinen sopimusvaltuuskunta (KSV)
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT)
 • Kunnallistieteen yhdistys
 • Kunnallisvirkamiesliitto (KVL)
 • Kuntien eläkevakuutus (Keva)
 • Kuopion yliopisto (KY)
 • Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
 • Kuvataideakatemia (KuvA, KTA)
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 • käräjäoikeus (KO)
 • Kätilöopisto (oik, Kätilöopiston sairaala)
 • kääntäjien tutkintolautakunta

L

 • Lahden yliopistokeskus
 • lakivaliokunta
 • Lapin yliopisto (LO)
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY)
 • liikenne- ja viestintäministeriö (LM)
 • liikenne- ja viestintävaliokunta
 • Liikenneturva (LT)
 • liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta
 • Liikennevakuutuskeskus (LVK)
 • Liikennevirasto
 • Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi)
 • Liikesivistysrahasto
 • Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos (LTT)
 • Liikkuvan poliisin esikunta
 • liikkuva poliisi (LP)
 • Luonnosfilosofian seura
 • luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
 • luonnonvarainneuvosto
 • Luotsausliikelaitos
 • Lääkelaitos (LL)
 • Lääkkeiden hintalautakunta (Hila)
 • lääninhallitus

M

 • Maahanmuuttovirasto
 • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Vakola (MTT Vakola)
 • Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
 • maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)
 • maa- ja metsätalousvaliokunta
 • maakunta-arkisto (esim. Mikkelin maakunta-arkisto)
 • Maanmittauslaitos (MML)
 • Maanmittaustieteiden Seura
 • maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)
 • Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK)
 • maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)
 • Maaseudun Sivistysliitto (MSL)
 • Maaseudun Työnantajaliitto (MTL)
 • Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTLL)
 • maavoimat (aina pienellä alkukirjaimella, esim. Suomen maavoimat)
 • Maavoimien esikunta (MAAVE)
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)
 • markkinaoikeus (MAO)
 • Matemaattisten Aineiden Opettajain Liitto (MAOL)
 • Maaseudun edistämiskeskus (MEK)
 • Mela - Maatalousyrittäjäin eläkelaitos
 • Merenkulkulaitos
 • merenkulun neuvottelukunta
 • Merimieseläkekassa (MEK)
 • merivoimat / mutta isolla alkukirjaimella esim. (Suomen) Merivoimat
 • Merivoimien esikunta (MerivE)
 • Metsäalan Työnjohtajaliitto (MaTL)
 • Metsähallitus (MH)
 • Metsähistorian Seura
 • Metsäntutkimuslaitos (Metla)
 • Mikael Agricola seura
 • Mikes (~ Mikes) Mittatekniikan keskus
 • Mikkelin ammattikorkeakoulu
 • Mikkelin yliopistokeskus
 • MTT - Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
 • Museovirasto

N

 • Naisasialiitto Unioni
 • nimilautakunta
 • nimilautakunta
 • nuorkauppakamari (kuit. nimenä esim. Jyväskylän Nuorkauppakamari ry)
 • Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (NMKY)
 • Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (NNKY)
 • Nykysuomen seura
 • Näkövammaisten kirjasto (käyttönimi: Celia)

O

 • Oikeuskanslerinvirasto (OKV)
 • oikeuslaitos
 • oikeusministeriö (OM)
 • Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (OPT, Optula)
 • Opettajien Ammattijärjestö (OAJ)
 • Opetushallitus (OPH)
 • opetusministeriö (OPM)
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto (OY)
 • Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)

P

 • Paasikivi-Seura
 • Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)
 • Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
 • pelastuslaitos (esim. Keski-Suomen pelastuslaitos)
 • Pelastusopisto
 • Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT)
 • perustusvaliokunta
 • piispainkokous
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • Pohjoismaiden ministerineuvosto
 • Pohjoismaiden neuvosto (PN)
 • Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
 • Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu
 • Pohjois-Suomen yliopisto
 • Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)
 • poliisiasiain neuvottelukunta
 • Poliisikoiralaitos
 • poliisin neuvottelukunta
 • Porin yliopistokeskus
 • postilaitos
 • Potilasvaltuutuskeskus (PVK)
 • Psykiatrinen vankimielisairaala
 • puhemiesneuvosto
 • puolustuslaitos
 • puolustusministeriö (PLM)
 • puolustusvaliokunta
 • puolustusvoimat / mutta isolla alkukirjaimella esim. (Suomen) Puolustusvoimat
 • Puolustusvoimien materiaalilaitos
 • Puolustusvoimien pääesikunta (PE)
 • Puutarhataiteen Seura
 • Pääesikunta (PE)
 • Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

R

 • Raha-automaattiyhdistys (RAY)
 • Raja- ja merivartiokoulu (RMVK)
 • Rajavartiolaitoksen esikunta (RVLE)
 • Rajavartiolaitos (RVL) ~ rajavartiolaitos
 • Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (käyttönimi: Tapri)
 • Rautatievirkamiesliitto (RVL)
 • Reservialiupseerikoulu (RUK)
 • Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)
 • rikoksentorjuntaneuvosto
 • Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK)
 • Rikosseuraamuslaitos (RISE)
 • romaniasiain neuvottelukunta (RONK)
 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK)

S

 • saamelaisasiain neuvottelukunta
 • saaristoasiain neuvottelukunta
 • Sanastokeskus TSK ry
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen yliopistokeskus
 • Senaatti-kiinteistöt
 • SETA - Seksuaalinen tasavertaisuus Oy
 • SEXPO-säätiö
 • Sibelius-Akatemia (SibA)
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • sisäasiainministeriö (SM)
 • sivistysvaliokunta
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys (YTY)
 • sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • sosiaali- ja terveysvaliokunta
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys
 • Sosiaalityön tutkimuksen seura
 • Sotilasläänin Esikunta (esim. Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta)
 • STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
 • Suojelupoliisi (SUPO, Supo)
 • Suomalainen tiedeakatemia
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
 • Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
 • Suomalais-Ugrilainen seura (SUS)
 • Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL)
 • Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys (SATY)
 • Suomen Akatemia (SA)
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK)
 • Suomen Antropologinen Seura
 • Suomen Arkeologinen Seura (SARKS)
 • Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA)
 • Suomen Astrologinen Seura
 • Suomen Autokoululiitto (SAKL)
 • Suomen Biologinen Seura Vanamo ry
 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto (SEL)
 • Suomen elokuva-arkisto (SEA)
 • Suomen Gastronomien Seura
 • Suomen Geologinen Seura
 • Suomen hallitus (eli valtioneuvosto)
 • Suomen Hammaslääkäriliitto (SHL)
 • Suomen Heraldinen Seura
 • Suomen hiihtoliitto (SHL)
 • Suomen Historiallinen Seura (SHS)
 • Suomen Ilmailuliitto (SIL)
 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • Suomen Journalistiliitto (SJL)
 • Suomen Kardiologinen Seura
 • Suomen kaupunkiliitto (SKL)
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomenlahden merivartioston esikunta
 • Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto (Sulasol)
 • Suomen Leijona Ritarikunta (SL)
 • Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU)
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL)
 • Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
 • Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (SuPer)
 • Suomen Maataloustieteellinen Seura ry
 • Suomen Merimies-Unioni (SMU)
 • Suomen Metsätieteellinen Seura
 • Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto (SMTHL)
 • Suomen Miestutkimuksen Seura (SUMS)
 • Suomen musiikkitieteellinen seura (MTS)
 • Suomen Naistutkimuksen Seura (SUNS)
 • Suomen Nyrkkeilyliitto (SNL)
 • Suomen Olympiakomitea
 • Suomen Olympiakomitean valtuuskunta
 • Suomen Pankki (SP)
 • Suomen Posti (käyttönimi: Posti)
 • Suomen Punainen Risti (SPR)
 • Suomen Rahapaja (SRP)
 • Suomen Rahoitusalan ammattiliitto Suora (käyttönimi: Suora)
 • Suomen Rautatiehistoriallinen Seura (SRHS)
 • Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)
 • Suomen Retkeilymajajärjestö (SRM)
 • Suomen Sanomalehtiliitto
 • Suomen Saunaseura ry
 • Suomen Standardisoimisliitto SFS
 • Suomen Tietotoimisto (STT)
 • Suomen Työväen Urheiluliitto (TUL)
 • Suomen urheiluhistoriallinen seura (SUHS)
 • Suomen Urheiluliitto (SUL)
 • Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (SVK)
 • Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunta (SVR)
 • Suomen Viljava Oy
 • Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL)
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • suuri valiokunta
 • Svenska handelshögskolan (SHH)
 • Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH)
 • Säteilyturvakeskus (STUK)
 • Säteilyturvallisuuslaitos (STL)
 • Säveltäjien Tekijänoikeustoimisto Teosto

T

 • Taidehistorian seura
 • Taideteollinen korkeakoulu (TaiK)
 • taiteen keskustoimikunta
 • Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälinen instituutti
 • talousvaliokunta
 • Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
 • Tampereen yliopisto (TaY)
 • Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS)
 • tarkastuslautakunta (TALK)
 • tarkastusvaliokunta
 • tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE, Tane)
 • tasa-arvolautakunta
 • tasavallan presidentin kabinetti
 • tasavallan presidentin kanslia (TPK)
 • tasavallan presidentti
 • Teatterikorkeakoulu (TeaK)
 • Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
 • tekijänoikeusneuvosto
 • Tekniikan Akateemisten Liitto (TEK)
 • Tekniikan Historian Seura (THS)
 • Teknillisten tieteiden akatemia (TTA)
 • Teollistamisrahasto
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • terveyden tutkimuksentoimikunta
 • tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
 • TIEKE - Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus
 • tielaitos
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • tietohuollon neuvottelukunta
 • tietosuojalautakunta (TSL)
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Tike - Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
 • Tilastokeskus (TK)
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 • Toimihenkilöunioni
 • tulevaisuusvaliokunta
 • Tullihallitus
 • Tullilaboratorio (TLAB)
 • tullilaitos
 • tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK)
 • Turun yliopisto (TY)
 • Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)
 • Turvatekniikan keskus (TUKES)
 • tutkimuseettinen neuvottelukunta
 • työ- ja elinkeinoministeriö (TM)
 • työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
 • Työsuojelurahasto
 • Työtehoseuran Aikuiskoulutuskeskus
 • Työterveyslaitos (TTL)
 • työttömyysturvalautakunta
 • Työttömyysvakuusrahasto (TVR)
 • työtuomioistuin (TT)
 • Työturvallisuuskeskus (TTK)
 • Työvoimaopisto (TVO)
 • Työväen Sivistysliitto (TSL)

U

 • ulkoasiainministeriö (UM)
 • ulkoasiainvaliokunta
 • Ulkopoliittinen instituutti

V

 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Vaasan yliopisto (VY)
 • vakuutusoikeus (VakO)
 • valtakunnallinen vammaisneuvosto (VANE)
 • valtakunnanoikeus
 • valtakunnansovittelijan toimisto (VST)
 • Valtiokonttori (VK)
 • valtion elokuvalautakunta
 • valtion elokuvataidetoimikunta
 • Valtion elokuvatarkastamo (VET)
 • valtion kirjallisuustoimikunta
 • valtion kuvataidetoimikunta
 • valtion liikuntaneuvosto
 • valtion muotoilutoimikunta
 • valtioneuvosto
 • valtioneuvoston kanslia (VNK)
 • valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora
 • valtin näyttämötaidetoimikunta
 • valtion säveltaidetoimikunta
 • Valtion taidemuseo (VTM)
 • Valtion taloudellinen suunnittelukeskus (VATT)
 • Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)
 • valtion tanssitaidetoimikunta
 • Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)
 • valtion tiede- ja teknologianeuvosto
 • Valtion työmarkkinalaitos (VTML)
 • valtion vakuusrahasto (VVR)
 • valtion valokuvataidetoimikunta
 • Valtion yhteisjärjestö VTY ry
 • Valtiotieteellinen yhdistys
 • valtiovarainministeriö (VM)
 • valtiovarainvaliokunta
 • Valvira - Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
 • vankeinhoidon koulutuskeskus (VHKK)
 • vankeinhoitolaitos (VHL)
 • vankilaoikeus (VankO)
 • Varastokirjasto
 • Verohallitus
 • Veronmaksajain keskusliitto (VKL)
 • Viestintävirasto
 • virkamieslautakunta
 • Väestörekisterikeskus (VRK)

Y

 • ydinenergianeuvottelukunta (YTN)
 • yleisesikunta (ye)
 • Yleisradio (YLE, Yle)
 • yliopiston kielikeskus (esim. Tampereen yliopiston kielikeskus)
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)
 • Ylioppilastutkintolautakunta (YL)
 • Ympäristöministerin esikunta
 • ympäristöministeriö (YM)
 • ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuksen toimikunta
 • ympäristövaliokunta
 • Yrkeshögskolan Novia

Å

 • Åbo Akademi (ÅA)

ä

 • äidinkielen opettajain liitto (ÄOL)

© Timo Nurmi 2004, 2012, Päivitetty 14.10.2013

Seuraavaksi: Iso alkukirjain kohteliaisuutta osoittamassa

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös