Etusivu > Linkkeja ja vinkkeja

Linkkejä ja vinkkejä

Linkkivinkit

Avoimen yliopiston verkko-oppimateriaali kuvaa kirjoittamisprosessin vaiheita ja antaa vinkkejä siihen, kuinka kirjoittamisprosessia voi tukea laatimalla ideakartan ja hyödyntämällä sopivia muistiinpanotekniikoita.

Graduttaja – Joensuun yliopiston gradusivusto
Sivustossa on valikoima pro gradu -tutkielmien tekoon ja tutkimustyöhön sekä tutkielmien ohjaamiseen liittyvää materiaalia ja linkkejä. Sivusto tarjoaa sekä opiskelijan että ohjaajan näkökulman pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen.

Kielijelppi on Helsingin yliopiston tuottama akateemisen viestinnän verkko-oppimateriaali, jossa käsitellään kirjoitusviestinnän lisäksi myös puheviestintää.

Kirjoita suomeksi, teekkari! -verkko-opiskelumateriaali
Tampereen teknillisen yliopiston sivustolla oleva Tuija Toivakaisen tuottama verkko-opiskelumateriaali käsittelee teknistieteellistä asiantuntijakirjoittamista. Verkko-opiskelumateriaalia voi käyttää, vaikka opiskelisikin muulla kuin teknistieteellisellä alalla. Opiskelumateriaali on avoimessa verkossa kenen tahansa opiskeltavissa. Ainoastaan tehtävät on tarkoitettu Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoille, jotka käyvät Kirjoita suomeksi, teekkari! -kurssia.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eli Kotuksen sivusto tarjoaa monipuolista tietoa kielestä ja kielen käytöstä. Erityisesti Kotuksen kielitoimiston sivusto on hyödyllinen tekstien tekijöille. Kielitoimisto tiedottaa kielen käytön kiemuroista ja ottaa kantaa ajankohtaisiin kieliasioihin. Sivustolla on lisäksi seuraavat testit kirjoittajan taitojen harjoitteluun:

Tuumasta tekstiksi on Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen tuottama perusopas seminaari- ja opinnäytetyön tekijöille. Sivusto sisältää aineistoa kirjoittajuudesta, kirjoittamisprosessista, tiedonhausta ja erilaisista opiskeluun liittyvistä teksteistä. Sivustolla on myös Millainen kirjoittaja olet -itsearviointitesti.

Sanastokeskus TSK ry:n (ent. Tekniikan Sanastokeskus) verkkosivut tarjoavat tietoa sanastotyöstä ja erikoisalojen termien käytöstä. Sivuilta saa uusimmat tiedot esimerkiksi tietotekniikan sanastosta sekä uusista erikoisalojen sanakirjoista. Sivustolta saa eväitä ja apua termien etsimiseen, pohtimiseen, luomiseen ja valintaan. Sivustolla on myös erinomainen esitys hyvän termin ominaisuuksista (ks. sivustolla oleva Olli Nykäsen artikkeli "Mitä TSK sanoo hyvistä ja huonoista termeistä – ja milloin?").

Kirjallisuutta

Argumentti ja kritiikki 1998. (Toim. Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila.) Gaudeamus. Helsinki.

Bereiter, Carl – Scardamalia, Marlene 1987: The psychology of written composition. Erlbaum. Hillsdale.

Dufva, Hannele 2005: Vuoroin vieraissa käydään. Kielipoliisin käsikirja. (Toim. Pirkko Muikku-Werner.) Tammi. Helsinki.

Eskola, Jari 1998: Yhteiskirjoittaminen ja "yhteis"kirjoittaminen tieteellisen tuottamisen prosesseina. – Artikkeli teoksessa Kirjoituksia tieteellisestä kirjoittamisesta (Toim. Jari Eskola.) Tampereen yliopisto. Taju. Tampere.

Hakala, Juha T. 1999: Graduopas. Melkein maisterin niksikirja. Gaudeamus. Tampere.

Hakala, Juha T. 1998: Opinnäyte luovasti. Kehittämis- ja tutkimustyön opas. Gaudeamus. Tampere.

Heikkinen, Vesa 2004: Jauhelihaa ja muita konteksteja. – Kulttuurintutkimus 21(2004): 2, s. 23–34.

Heikkinen, Vesa – Hiidenmaa, Pirjo – Tiililä, Ulla 2000: Teksti työnä, virka kielenä. Gaudeamus. Helsinki.

Heikkinen, Vesa 2003: Virkakieli, kenen kieli? – Oikeuskulttuurin päivän esitelmä Säätytalossa 7.11.2003. Luettavissa sähköisessä muodossa verkosta (http://www.kotus.fi/tutkimus/tekstit/esitelma_virkakieli.shtml). Luettu 12.12.2005.

Hiidenmaa, Pirjo 2003: Suomen kieli – who cares? Otava. Helsinki.

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula 2004: Tutki ja kirjoita. 10., uudistettu painos. Helsinki. Tammi.

Iisa, Katariina 1997. Kirjoittaja ja tekstin ymmärrettävyys - Kielikello 3/1997.

Iisa, Katariina – Kankaanpää, Salli – Piehl, Aino 1998: Tekstintekijän käsikirja. Yrityskirjat Oy. Wellprint. Espoo.

Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino 2002: Kielenhuollon käsikirja. 5., laajennettu ja muutettu painos. Yrityskirjat Oy. Helsinki.

Iisa, Katariina & Piehl, Aino 1992: Virkakielestä kaikkien kieleen. VAPK-kustannus. Helsinki.

Iisa, Katariina 1997. Kirjoittaja ja tekstin ymmärrettävyys - Kielikello 3/1997.

Itkonen, Terho 2000: Uusi kieliopas. (Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies.) Tammi. Helsinki.

Jokinen, Arja – Juhila, Kirsi 2002: Yhdessä kirjoittaminen. – Artikkeli teoksessa Tieteellinen kirjoittaminen (Toim. Merja Kinnunen ja Olli Löytty.) Vastapaino. Tampere.

Kakkuri-Knuuttila, Marja–Liisa – Heinlahti, Kaisa 2006: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus. Helsinki.

Kauppinen, Anneli – Laurinen, Leena 1988: Tekstioppi – johdatus ajattelun ja kielen yhteistyöhön. Kirjayhtymä, Helsinki.

Kielikello, Kielenhuollon tiedotuslehti. Julk. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. VAPK–kustannus. Helsinki. (Kielikello verkossa <http://www.kielikello.fi>.)

Kielitoimiston sanakirja 2004. (Toim. Marja Lehtinen, Eija–Riitta Grönros, Riitta Eronen, Minna Haapanen, Tarja Heinonen, Pirkko Kuutti, Irma Nissinen, Liisa Nuutinen, Meri Puromies, Leena Sarvas, Marjatta Vilkamaa–Viitala; Asutusnimihakemisto: Ritva Korhonen, Tiina Manni–Lindqvist; Atk–asiantuntijat: Outi Lehtinen, Tarmo Rahikainen). Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. DC–ROM–levy. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy.

Kielitoimiston sanakirja 2006. (Toim. Eija–Riitta Grönros, Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen ja Marjatta Vilkamaa–Viitala.) Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 140. Helsinki.

Kielipoliisin käsikirja 2005. (Toim. Pirkko Muikku–Werner.) Tammi. Helsinki.

Kirjoituksia tieteellisestä kirjoittamisesta 1998. (Toim. Jari Eskola.) Tampereen yliopisto. Taju. Tampere.

Kortetjärvi–Nurmi, Sirkka – Kuronen, Marja–Liisa – Ollikainen, Marja 2003: Yrityksen viestintä. 3.–4. painos. Edita. Helsinki.

Laihanen, Esa – Toivakainen, Tuija – Helenius, Jutta 2004: Kypsyysnäyte varmistaa tutkintojen laatua. – Artikkeli Peda–forum–lehdessä nro 1/2004. <https://tammi.oulu.fi/pls/pedaforum/pedamuisti.lehti?p_artikkeli_id=402&p_lehti_id=51>. (Luettu 1.12.2006.)

Leino, Pirkko 2006: Pilkulleen! Opas välimerkkien käyttöön. Otava. Helsinki.

Linnakylä, Pirjo – Mattinen, Eija – Olkinuora, Asta 1988: Prosessikirjoittamisen opas. Otava. Keuruu.

Lonka, Irma – Lonka, Kirsti – Karvonen, Pirjo – Leino, Pirkko 2002: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. 4. painos. Palmenia–kustannus. Helsinki.

Lonka, Kirsti – Lonka, Irma 1993: Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. Kirjayhtymä. Tampere.

Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot 2004. (Toim. Marja–Liisa Kakkuri–Knuuttila.) 6. painos. Gaudeamus. Helsinki.

Luukka, Minna–Riitta 1992: Akateemista metadiskurssia. Tieteellisten tekstien tekstuaalisia, interpersonaalisia ja kontekstuaalisia piirteitä. Korkeakoulujen kielikeskuksen julkaisuja n:o 46. Jyväskylä.

Luukka, Minna–Riitta 1995: Puhuttua ja kirjoitettua tiedettä: funktionaalinen ja yhteisöllinen näkökulma tieteen kielen interpersonaalisiin piirteisiin. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Communication 4. Jyväskylä.

Luukkonen, Marsa 2006: Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY. Helsinki.

Maamies Sari 2002. Mitä kielenhuoltaja tekee? – Kielikello 4/2002.

Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen 1993. SFS 4175. 3. painos. Suomen Standardisoimisliitto. (Tämä standardi on tarpeellisilta osiltaan selitetty ja valaistu lisäesimerkein Kielikellossa 3/1993.)

Nykänen, Olli 1997: Mitä TSK sanoo hyvistä ja huonoista termeistä – ja milloin? – Terminfo–lehti nro 1/1997. <http://www.tsk.fi/fi/ti/sanoo.html>. (Luettu 1.12.2006.)

Nykänen, Olli 2002: Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. Painotalo Miktor. Helsinki.

Pääkkönen, Irmeli – Varis, Markku 2000: Kriittinen lukutaito. Finn Lectura. Helsinki.

Saukkonen, Pauli 1984: Mistä tyyli syntyy? WSOY. Porvoo.

Sivonen, Jari 2002: Akrobatiaa yleis– ja ammattikielen välillä. – Artikkeli Kielikello–lehdessä 4/2002.

Stotesbury, Hilkka 1999: Reporting, evaluation and discussion as exponents of interpretation in critical summarization. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja n:o 23. Joensuu.

Suomen kielen perussanakirja I–III 1990–1994. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Tekstien arki 2005. (Toim. Vesa Heikkinen.) Gaudeamus. Helsinki.

Tieteellinen kirjoittaminen 2002. (Toim. Merja Kinnunen ja Olli Löytty.) Vastapaino. Tampere.

Viskari, Sinikka 2000: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitoksen julkaisusarja B n:o 17. JuvenesPrint – Tampereen yliopistopaino. Tampere.

Viertiö, Annastiina 1999: Tilastokieli "alentaa" ilmaisukykyä. – Kielikello 1/1999.

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös