Tiivistelmä

Tiivistelmä on teksti, johon on tiivistetty toinen teksti. Tiivistelmä on tarkoitettu välittämään laajemman tekstin sisältö lyhyessä, nopeasti omaksuttavassa muodossa, ja siihen otetaan vain lähtötekstin keskeinen sisältö. Tiivistelmän laatii tavallisesti sama henkilö, joka on kirjoittanut tiivistettävän tekstin, mutta tiivistelmän voi laatia joku toinenkin.

Tieteellisissä konteksteissa tiivistelmiä on kahdenlaisia: kotimaisissa tai kansainvälisissä aikakausjulkaisuissa julkaistujen tieteellisten artikkeleiden tiivistelmiä ja opinnäytteiden, esim. kandidaatintutkielmien ja pro gradu -tutkielmien, tiivistelmiä.

Tieteellisten artikkeleiden ja opinnäytteiden tiivistelmät eroavat toisistaan siinä, että tieteellisiin artikkeleihin liittyvät tiivistelmät on tarkoitettu asiantuntijoille ja ne sisältävät lyhyessä muodossa artikkelin keskeiset metodit ja tulokset. Lisäksi tieteellisten artikkeleiden tiivistelmät saatetaan julkaista toisella kielellä kuin lähdeartikkeli; näin pyritään edistämään sitä, että tekstin sisältö voitaisiin kommunikoida mahdollisimman suurelle lukijakunnalle.

Opinnäytteiden tiivistelmät taas kirjoitetaan sen oppilaitoksen antaman ohjeen mukaan, jossa kyseinen opinnäyte valmistetaan. Suomessa esimerkiksi kullakin yliopistolla on omat tiivistelmäohjeensa. Opinnäytteen tiivistelmä on yhdelle paperille mahtuva, rivivälillä 1 kirjoitettava ja tavallisesti enintään 250 sanaa sisältävä yhteenveto, ja sen keskeisiä sisältöjä ovat seuraavat: tutkielman aihe ja tarkoitus, tutkimusaineisto, tutkimusmetodi, keskeiset tulokset sekä päätelmät. Tiivistelmä on siis kuin itse opinnäyte pienoiskoossa.

Tiivistelmän alkuun on merkittävä annetun ohjeen mukaisesti opinnäytteen bibliografiset tiedot, ja sen lopussa mainitaan muutama asiasana, jotka viittaavat tehdyn tutkielman sisältöön. Suorasanaisessa osuudessa voi olla muutama tyhjällä rivillä erotettu kappale. Mahdollinen rakenneratkaisu on esimerkiksi seuraava: 1. kappale: työn aihe ja tarkoitus, 2. kappale: aineisto ja metodi, 3. kappale: keskeiset tulokset ja 4. kappale: johtopäätökset. Esimerkkitiivistelmä noudattaa tätä rakennetta, paitsi että siinä tulokset ja johtopäätökset esitetään samassa, kolmannessa kappaleessa.

Avaa esimerkki tiivistelmästä uuteen ikkunaan.

© Arja Lampinen 2005

Seuraavaksi: Tekstilajeja, kypsyysnäyte

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös