Etusivu > Kirjoittamisprosessi > Toistosta muokkaamiseen

Toistosta muokkaamiseen

Millainen kirjoittaja olet? – Tutki itseäsi ja tottumuksiasi kirjoittajana tekemällä itsearviointitesti Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen Tuumasta tekstiksi -sivustolla osoitteessa http://www.uta.fi/laitokset/hoito/
wwwoppimateriaali/luku1b.html#itsearviointitesti
. Mieti testituloksen perusteella sitä, miten voisit kehittyä kirjoittajana.

Tutustu sitten alla olevaan teoriaan. Lopuksi voit tehdä sivun lopussa olevat harjoitukset.

Kirjoittajat voidaan karkeasti jakaa aloittelija- ja asiantuntijakirjoittajiin. Aloittelijakirjoittajan kirjoittamisstrategiaa voidaan sanoa tiedon kertomisen strategiaksi (engl. knowledge telling) ja asiantuntijakirjoittajan kirjoittamisstrategiaa tiedon muokkaamisen strategiaksi (engl. knowledge transforming).

Seuraavassa taulukossa on kuvattu aloittelijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamisprosesseja ja niiden tuloksena syntyviä tekstejä. Mitkä piirteet sopivat sinuun kirjoittajana? Mitkä piirteet ovat tyypillisiä omille teksteillesi?

Kirjoittamisprosessi

Aloittelija

Tiedon kertomisen strategia

 • Kirjoittaminen nähdään asioiden muistamisena, toistamisena ja kirjaamisena suoraan tekstiin.
 • Tavoitteiden asettelu, suunnittelu ja ongelmanratkaisu on vähäistä.
 • Lopullinen kirjoittaminen aloitetaan heti; impulsiivisuus on tyypillinen piirre. (“Kertalaakista valmista!”)
 • Tuotosta ei korjailla, paitsi muotoseikkoja.
 • Tiedon etsiminen ja lukeminen on sekin kritiikitöntä tallentamista.

Asiantuntija

Tiedon muokkauksen strategia

 • Kirjoittaminen edellyttää (lähdetekstien) ymmärtämistä ja kriittisen ajattelun taitoa.
 • Kirjoittaja käsittelee tietoa kriittisesti, ei pelkästään toista sitä.
 • Kirjoittajan toiminta on joustavaa (vaihtaminen, tarkistus, yhdistely, muuttaminen, muokkaaminen).
 • Kirjoittaja kykenee oman toiminnan tietoiseen säätelyyn.
 • Kirjoittaminen on luovaa ongelmanratkaisua.
 • Myös luettaessa rakennellaan syvällisen tason representaatioita tekstistä, ei keskitytä pintatason piirteisiin; synteesien tekeminen.
 • Kirjoittaja pystyy pohtimaan (ei pelkästään luettelemaan), näkemään yhteyksiä ja tekemään päätelmiä.

Tuote – teksti

Aloittelijakirjoittajan teksti

 • Pysytään otsikossa; asiat liittyvät kyllä otsikkoon mutta eivät välttämättä toisiinsa.
 • Tekstiä vaivaa sidoksisuuden, eheyden ja loogisuuden puute.
 • Tekstin muoto on usein korrekti; teksti saattaa olla muodoltaan oikeaoppista, mutta argumentit eivät ole kovin kehittyneitä.
 • Kirjoittajan näkökulma dominoi » lukija jää ottamatta huomioon.

Asiantuntijan teksti

 • Teksti pohtii ja perustelee.
 • Teksti etenee loogisesti.
 • Teksti on eheää ja sidoksista.
 • Kirjoittaja pystyy pohtimaan, muodostamaan kokonaisuuksia ja tekemään synteesejä.
 • Teksti ottaa lukijan huomioon.
 • Lopputulos vaihtelee tekstin tavoitteiden ja tarkoituksen mukaan, mutta noudattaa kaavaa tarvittaessa.

Asiantuntijakirjoittaja muokkaa olemassa olevaa tietoa ja luo uutta. Erilaisissa tieteelliselle kirjoittamiselle tyypillisissä tilanteissa hän pystyy selostamaan eli referoimaan pohjatekstejä, keskusteluttamaan niitä keskenään ja käymään dialogia niiden kanssa, arvioimaan ja kommentoimaan niitä sekä pohtimaan niiden sisältämiä ajatuksia, luomaan uutta.

Erilaisia (kriittisissä tiivistelmä)teksteissä ilmeneviä tulkinnan asteita ja tulkintaa ilmaisevia puheakteja voidaan Hilkka Stotesburyn (1999) tapaan luokitella ja havainnollistaa alla olevan kuvion mukaisesti.


Kaavio tulkinnan ilmentymist puheakteissa

KUVIO. Tulkinnan ilmentymiä/ulottuvuuksia puheakteissa. (Manifestations of interpretation in speech acts. Hilkka Stotesburya (1999: 116) mukaillen.)

Harjoituksia

Harjoitus 1

Lähdetekstien ajatuksia selostaessaan kirjoittaja voi referointiverbin valinnalla osoittaa eriasteisesti oman näkemyksensä. Miten kirjoittaja osoittaa suhtautumisensa lähdetekstien ajatuksiin seuraavilla valinnoillaan? Mihin kohtaan tulkinnan jatkumoa (ks. kuvio edellä) sijoittaisit ilmaukset?

a) Wirtanen (2005) sanoo tulospalkkauksen nostavan yritysten tuottavuutta.
b) Wirtanen (2005) väittää tulospalkkauksen nostavan yritysten tuottavuutta.
c) Wirtanen (2005) toteaa tulospalkkauksen nostavan yritysten tuottavuutta.
d) Wirtanen (2005) yrittää tutkimuksessaan osoittaa tulospalkkauksen nostavan yritysten tuottavuutta.
e) Wirtanen (2005) näyttää luulevan tulospalkkauksen nostavan yritysten tuottavuutta.
f) Toisin kuin Wirtanen (2005) on osoittanut, voisi perustellusti todeta, että - - .

Harjoitus 2

Kirjoita kirja-arvostelu jostakin oppi-, kurssi- tai tenttikirjasta. Käytä arvostelussa hyväksi kaikkia tulkintajatkumon (ks. kuvio edeltä) ulottuvuuksia. Viittaa lähdetekstiin/-teksteihin asianmukaisella tavalla.

Kirjallisuutta ja aiheesta enemmän

Bereiter, Carl – Scardamalia, Marlene 1987: The psychology of written composition.

Lonka, Irma – Lonka, Kirsti – Karvonen, Pirjo – Leino, Pirkko 2002: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. 4. painos. Helsinki.

Lonka, Kirsti – Lonka, Irma 1993: Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. Tampere.

Stotesbury, Hilkka 1999: Reporting, evaluation and discussion as exponents of interpretation in critical summarization. Joensuu.

Tuumasta tekstiksi: perusopas seminaari- ja opinnäytetyön tekijälle. Tampereen yliopiston hoitotieteen laitos. Luettavissa osoitteessa http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/index.html. Luettu 1.12.2006.


© Esa Laihanen 2005

Seuraavaksi: Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös