Etusivu > Kirjoittamisprosessi > Yhdessa kirjoittaminen ja yhteiskirjoittaminen

Yhdessä kirjoittaminen ja yhteiskirjoittaminen


Pohdittavaksi:

 • Millaisia kokemuksia sinulla on yhdessä kirjoittamisesta?
 • Mitä tekstejä mielestäsi voi kirjoittaa yhdessä? Mitä ei?
 • Mitä toimiva yhdessä kirjoittaminen edellyttää kirjoittajilta?
 • Mitä etuja yhdessä kirjoittamisesta koituu?
 • Millaisia ongelmia yhdessä kirjoittamiseen liittyy?
 • Millainen on laadukas yhdessä kirjoittamisen prosessi ja lopputulos (teksti)?

Mitä yhteiskirjoittaminen on?

Opiskelussa, työelämässä ja tieteen tekemisessä yhdessä kirjoittaminen (yhteiskirjoittaminen) on varsin yleistä, vaikkakin (tieteen)alakohtaisia eroja on. Yhteiskirjoittaminen on sellaista kahden tai useamman kirjoittajan yhteistoiminnallista työskentelyä, jonka tavoitteena on yhteisen tekstin tuottaminen. Yhteiskirjoittamisessa voi hyödyntää myös tieto- ja viestintäteknisiä apuvälineitä, yhdessä kirjoittamisen työkaluja.

Yhteiskirjoittamisessa kukin kirjoittaja kirjoittaa paitsi omaa tekstiään myös muokkaa, täydentää ja korjaa tois(t)en kirjoittamaa tekstiä. Onnistunut yhteiskirjoittaminen edellyttää kirjoittajilta monenlaisia taitoja ja monien asioiden huomioon ottamista.

Yhteiskirjoittamisen edellytyksiä

 • Yhteinen käsitys tehtävästä ja tavoitteesta.
 • Tarpeeksi yhteistä aikaa, halua ja valmiuksia yhteistoimintaan: jatkuvaa palautetta, dialogia eri näkemysten välillä, arviointia, tekstin nivellyttämistä yhteiseksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
 • Kaikkien kirjoittajien sitoutuminen ja motivoituminen tehtävään, yhteinen tavoitetaso.
 • Yhteisen kielen löytäminen, yhteisten kirjoittamistapojen luominen.
 • Yhteistoiminnalliset taidot, joustavuus, valmius kompromisseihin.
 • Luovuus, kriittisyys, taito antaa ja saada rakentavaa palautetta.
 • Samantapaiset (mutta sopivasti tosiaan täydentävät, erilaisetkin) ajattelu- ja kirjoittamistaidot, kielelliset valmiudet, yhteen sointuva huumorintaju.
 • Samankaltainen käsitys kirjoittamisprosessista sekä tekstin sisällöllisistä ja muista valinnoista.
 • Kirjoittajien on koettava teksti sekä omaksi että yhteiseksi.
 • Muita edellytyksiä?

Yhteiskirjoittamisen etuja, mahdollisuuksia, haasteita ja ongelmia

Yhteiskirjoittamisella saavutetaan monia etuja, ja se tarjoaa monia mahdollisuuksia. Siihen voi liittyä myös ongelmia ja haasteita. Ks. alla oleva taulukko.

Yhteiskirjoittaminen

Mahdollisuuksia, etuja

Haasteita, ongelmia

 • Tuottaa enemmän ja laadukkaampaa tekstiä kuin yksikään kirjoittajista voi yksin saada aikaan.
 • Voi olla hauskempaa ja antoisampaa kuin yksin kirjoittaminen.
 • Jatkuva arviointi, palaute ja tekstien jalostaminen yhteistoiminnallisesti.
 • Oman teksti(osuude)n jakaminen, jalostaminen ja näkeminen toisten silmin.
 • Harjaannuttaa muokkaavaan, yhdessä uutta luovaan kirjoittamisprosessiin ja prosessikirjoittamiseen.
 • Opettaa kirjoittajia keskusteluttamaan omaa ajatteluaan.
 • Murtaa yksinäisen kammiotutkija/-kirjoittajan myyttiä, koska yhteisöllisyys korostuu ja todentuu yhdessä tekemisenä.
 • Mahdollistaa tekstin yhteisen koettelun eri näkökulmista, tekstin kanssa ja sitä vastaan väittelyn -> argumentoinnin taidot kehittyvät, parhaimmillaan tekstin eheys ja johdonmukaisuus argumentoinnissa vahvistuvat.
 • Muuta?
 • Yhteisen ja selkeän käsityksen puuttuminen tehtävästä ja tavoitteesta voi vaikeuttaa tehokasta ja tarkoituksenmukaista työskentelyä.
 • Vaarana voi olla tekstien yhteensopimattomuus, pirstaleisuus, päällekkäisyys, sidoksisuuden puute.
 • Vaatii yksin kirjoittamista enemmän aikaa -> yhteisten aikataulujen rakentaminen ja yhteen sovittaminen voi olla hankalaa.
 • Kirjoittajien on kyettävä kompromisseihin ja joustoon mutta myös omien näkemysten puolustamiseen.
 • Edellyttää kirjoittajien tasapuolista osallistumista yhteiseen tehtävään: ei tulisi olla ns. vapaamatkustajia eikä ns. työjuhtia.
 • Kirjoittajien yhteistyötaidot voivat joutua koetukselle.
 • Muuta?

Yhteiskirjoittamisen työtapoja

Jari Eskolan (1998) ja Sinikka Viskarin (2000) tapaan erilaisia yhteiskirjoittamisen työtapoja voi eritellä ja kuvata alla olevan taulukon mukaisesti:

Yhteiskirjoittamisen työtapoja

Työtapa

Työtavan kuvaus, erityispiirteitä

Käsi kädessä kirjoittaminen

Kaikki kirjoittamisprosessin vaiheet tehdään yhdessä: luetaan, keskustellaan, kirjoitetaan yhdessä.

Vaatii runsaasti yhteistä aikaa.

Kaikista ratkaisuista neuvotellaan yhdessä.

Lopputulos on kaikkien yhteinen (myös tekijänoikeudellisesti), eikä yksittäisen tekijän panos yksinään muodosta itsenäistä teosta.

Jos teksti arvioidaan, kaikki saavat saman arvosanan.

Tekstien
sula(u)t-
taminen toisiinsa

Ideointi yhdessä ja yksin -> työnjako -> eri kirjoittajat kirjoittavat omat pohjatekstit -> pohjatekstien kierrättäminen (useita kierroksia) toisilla, toisten tekstien kommentointi, toisten ja oman tekstin muokkaus -> tekstit muokkautuvat yhteisiksi teksteiksi, homogenisoituvat.

Jos teksti arvioidaan, kaikki saavat saman arvosanan.

Rationalistinen työnjako

Sovitaan tehtävästä ja työnjaosta -> jokainen kirjoittaa oman osuutensa -> osat yhdistetään -> lopputulosta muokataan käytettävissä olevan ajan ja tarpeen mukaan.

Edellytyksiä: sujuvasti kirjoittavat henkilöt, joilla samantyyppinen kirjoittamis- ja ajattelutapa.

Ongelmia ja vaaroja: hajanaisuus, pirstaleisuus, tyylin epätasaisuus, epäyhtenäisyys, ristiriitaisuudet, päällekkäisyydet.

Eri kirjoittajien osuudet ovat osoitettavissa ja arvioitavissa erikseen.

Vahva johtaja

Joku johtaa ja kommentoi kirjoittamisprojektia muttei itse välttämättä kirjoita mitään.

Käytetään esim. joissakin tutkimusprojekteissa.

Ei toimi opiskelijaryhmässä, jossa jokaisen edellytetään osallistuvan kirjoittamiseen.

Tehtäviä

 1. Pohdi, millaisia yhteiskirjoittamisen mahdollisuuksia, tilanteita ja käytänteitä omassa yhteisössäsi tai omalla alallasi on?
 2. Tämäkin verkko-oppimateriaalisivusto on syntynyt yhteistyön ja yhdessä kirjoittamisen tuloksena. Pohdi, millaista työtapaa (ks. neljä työtapaa edeltä) tämän oppimateriaalin tekijät ovat käyttäneet. Mistä se näkyy? Perustele.
 3. Harjoittele prosessimaista yhteiskirjoittamista muutaman toverisi kanssa. Kirjoittakaa esimerkiksi tiedote, raportti, mielipidekirjoitus, (käyttö)ohje tai jokin muu teksti yhteistyössä. Voitte kokeilla jotain sopivaa etätyöskentelynkin mahdollistavaa tieto- ja viestintäteknistä apuvälinettä, yhdessä kirjoittamisen työkalua. Arvioikaa kirjoitusprosessianne ja työskentelyn onnistumista.

Kirjallisuutta ja aiheesta enemmän

Eskola, Jari 1998: Yhteiskirjoittaminen ja ”yhteis”kirjoittaminen tieteellisen tuottamisen prosesseina. – Artikkeli teoksessa Kirjoituksia tieteellisestä kirjoittamisesta (toim. Jari Eskola). Tampereen yliopisto. Taju. Tampere.

Jokinen, Arja – Juhila, Kirsi 2002: Yhdessä kirjoittaminen. – Artikkeli teoksessa Tieteellinen kirjoittaminen (toim. Merja Kinnunen ja Olli Löytty). Vastapaino. Tampere.

Viskari, Sinikka 2000: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitoksen julkaisusarja B n:o 17. JuvenesPrint – Tampereen yliopistopaino. Tampere.

© Esa Laihanen 2006

Seuraavaksi: Kirjoittaminen äidinkielellä

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös