Etusivu > Tekstinhuolto > Hyva asiatyyli > Substantiivityylista verbityyliin

Substantiivityylistä verbityyliin

Suoritetaanko tekstin katsastus vai katsastetaanko teksti?

  • Mitä eroa on alla olevien esimerkkien substantiivi- ja verbityylisillä valinnoilla?
  • Mihin ja millaisiin teksteihin ja tekstitilanteisiin erilaiset valinnat voisivat liittyä?
  • Mitä (kumpia) alla olevista kielellisistä valinnoista suosisit ja millä perusteella?

Substantiivityylisiä valintoja

Verbityylisiä valintoja

Tiedekuntaneuvosto suorittaa opinnäytteen arvostelemisen. Tiedekuntaneuvosto arvostelee opinnäytteen.
Joskus on parempi suorittaa räjähteen räjäyttäminen paikan päällä kuin sen eliminoiminen tai siirtäminen, jos sitä ei voida tehdä ihmishenkiä vaarantamatta. Joskus räjähde on parempi räjäyttää paikan päällä kuin eliminoida tai siirtää vaarantamatta ihmishenkiä.

Eri sanaluokilla on omat perustehtävänsä: substantiivit nimeävät asioita ja toimijoita; verbit taas kuvaavat tapahtumia ja toimintoja, toimivat lauseen ytiminä ja kiteyttävät tärkeää tietoa.

Substantiivityylissä, -taudissa tai -pöhössä (tällä oireilulla on monta nimeä) substantiivit valtaavat lauseen ytimenä normaalisti toimivilta verbeiltä elintilaa ja alkavat ilmaista tärkeää tietoa, toimintoja ja tapahtumia. Tällöin verbit jäävät substantiivien varjoon ja niistä tulee valjuja, merkitykseltään niukkoja ja tyhjiä (esim. suorittaa, toteuttaa, tapahtua, muodostua, olla, aiheuttaa, tehdä). Kieli ja tekstit muuttuvat käsitteellisiksi ja usein turhan väljämerkityksisiksi, abstrakteiksi, raskaiksikin.

Substantiivityyli on ominaista erityisesti virka- ja suunnittelukielelle, jossa siitä on tullut jopa luonnollistunut ja vakiintunut puhetapa (ammattiskeema). Tämä on ymmärrettävääkin: suunnittelukielessä väljämerkityksisyys voi joskus olla tarkoituksenmukaista, koska on kyse toistaiseksi toteutumattomista ja joustavista suunnitelmista. Substantiivityylissä ei siis ole varsinaisesti kyse kielivirheestä, vaan yhdenlaisesta ja usein turhan käsitteellisestä, epätäsmällisestä ja väljämerkityksisestä tavasta kuvata todellisuutta. Substantiivityylin erityinen tuntomerkki on verbeihin perustuvien -minen-substantiivien runsas viljely.

Substantiivityylisten valintojen sijaan kirjoittajan kannattaa mahdollisuuksien mukaan suosia verbityyliä eli tarkkoja ja täsmällisiä persoonamuotoisia verbejä.

Substantiivityyliset ilmausten korvaaminen verbityylisillä ilmauksilla

Substantiivityyli
(valju verbi + substantiivi)

Verbityyli
(tarkka ja täsmällinen verbi)

suorittaa rajaus/rajaaminen
toteuttaa tarkastus
toteuttaa kasvatustoimenpiteitä
tapahtua palamista
aiheuttaa häiriötä
aiheuttaa saastumista
asettaa rajoituksia
esittää kysymys
nousta esiin/esille
osoittaa lisääntymistä
saattaa julkisuuteen
tehdä arvio
tehdä ehdotus
tehdä päätös
tuoda esiin
...
rajata
tarkastaa
kasvattaa
palaa
häiritä
saastuttaa
rajoittaa
kysyä
ilmetä
lisääntyä
julkistaa
arvioida
ehdottaa
päättää
esittää
...

Harjoituksia

Korjaa ja kehitä seuraavia tekstikatkelmia pohtimalla kirjoittajan tekemien kielellisten valintojen tarkoituksenmukaisuutta. Kiinnitä erityisesti huomiota substantiivipöhöön (esim. -minen-substantiivit) ja mieti, missä kohdin voisit ilmaista asian toisin, tarkemmin tai selvemmin ja mieluusti suosimalla verbejä.

1. Tutkimuksissa on todettu liiketoimintaprosessien kehittämisen edesauttaneen toiminnan laadun parantumista.

2. Jos toimitusajan mittausta tehdään vain yksittäisten yritysten näkökulmasta, niin helposti hämärtyy totuus siitä, mikä on loppuasiakkaan toimitusaika.

3. EU:n energia- ympäristöpolitiikassa liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistämistä pidetään tärkeänä toimenpiteenä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja polttoaineomavaraisuuden parantamiseksi, joten se on myös Suomen tavoite.

4. Tehtaan rakentaminen suoritetaan kolmessa vaiheessa.

5. Jätevedet ovat aiheuttaneet purkupaikassa haju- ja ympäristöhygieenisiä haittoja sekä rantojen rehevöitymistä ja veden laadun huononemista.

6. Suuntautuminen kotimaiseen tuotantoon ja työllisyysnäkökohtiin

Tuotantoelämän voimakkaat muutokset ja teollisuuden vaikeudet yhä kiristyvässä kilpailussa ovat näkyneet lisääntyneenä työttömyytenä erityisesti teollisuuden piirissä. Tällöin menetykset ovat tuntuneet myös a.o. kuntien verotulojen merkittävänä vähentymisenä. Näin ollen kotimaisen tuotannon tuotteiden ja palvelusten ostoa on pidettävä varsin tärkeänä ja positiivisena toimintana. Kuntien velvollisuus työllisyyden ylläpitämiseen tulee näkyä hankintatoimessa siten, että tarjouspyyntöjen saajina ovat kotimaisten tuotteiden valmistajat joko suoraan tai edustamiensa myyjien kautta. Toisaalta valtion tehtävänä on luoda kotimaiselle teollisuudelle suotuisat olosuhteet kilpailukykyisten tuotteiden tuottamiseen. Tuotekehityksen osalta kuntien tulisi olla aktiivisesti mukana teollisuuden kehitystyössä antamalla parannusehdotuksia sekä toimimalla mahdollisuuksien mukaan koekenttänä uusien tuotteiden ollessa kysymyksessä.

7. Nykyisellään yrityksessä kasvava menekki aiheuttaa paineita varaston kasvattamiseen ja kiristyvä rahoitustilanne puolestaan varaston pienentämiseen sidotun pääoman vapauttamiseksi. Toimitusaikoihin kohdistuvan kilpailun kiristyminen ja tuotevalikoiman lisääntyminen johtavat varaston kasvattamiseen toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tämän vuoksi tuotantokapasiteetista kilpailee entistä useampi tuote, mikä merkitsee ohjauksen vaikeutumista ja häiriömahdollisuuksien lisääntymistä.

Kirjallisuutta ja aiheesta enemmän

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula 2004: Tutki ja kirjoita. 10., uudistettu painos. Helsinki. Tammi.

Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino 2002: Kielenhuollon käsikirja. 5., laajennettu ja muutettu painos. Yrityskirjat Oy. Helsinki.

Iisa, Katariina – Piehl, Aino 1992: Virkakielestä kaikkien kieleen. VAPK-kustannus. Helsinki.

Sivonen, Jari 2002: Akrobatiaa yleis- ja ammattikielen välillä. – Artikkeli Kielikello-lehdessä 4/2002.

© Esa Laihanen 2006

Seuraavaksi: Tilastokielen karikoita

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös