Teksti b jaettuna kappaleisiin.

[Tutkimuksen aihe ja tarkoitus]

Monilla vesistöihin joutuvilla kemikaaleilla on havaittu olevan hormonaalisia vaikutuksia kalojen elimistöön. Kalat ovat herkkiä hormonien toimintaa matkiville tai estäville kemikaaleille erityisesti sukupuolisen erilaistumisen aikana heti kuoriutumisen jälkeen. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia suhteellisen alhaisten, mahdollisesti myös luonnossa tapahtuvien alkyylifenolialtistusten vaikutuksia sukupuolisen erilaistumisen aikana siian (Coregonus lavaretus lavaretus L.) varhaiseen kehitykseen ja gonadien morfologiaan.

[Tutkitut yhdisteet ja tutkimusmenetelmä]

Tutkitut yhdisteet olivat 4-tert-oktyylifenoli (OP) ja -butyylifenoli (BP) sekä verrokkiestrogeenina synteettinen estrogeeni dietyylistilbestroli (DES). Lisäksi tarkasteltiin OP:n, BP:n ja DES:n vaikutuksia ympäristön tilan biomarkkerina käytettävään maksasolujen mikrosomien EROD-aktiivisuuteen. Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin myös OP:n, BP:n ja DES:n mahdollisia vaikutuksia stressiproteiini Hsp70:n ekspressioon. Kaloja altistettiin kaikille kemikaaleille a) koko kokeen ajan ruoan kautta ja kuoriutumisen jälkeen kuukauden ajan veden kautta sekä b) pelkästään kuoriutumisen jälkeen kuukauden ajan veden kautta.

[Tutkimustulokset ja päätelmät]

Kaikilla altistuksilla oli huomattava vaikutus kalojen kasvuun. OP:lle ja DES:lle altistetut kalat olivat keskimäärin lyhyempiä ja painoivat vähemmän kontrollikaloihin verrattuna. BP:lle altistetut kalat olivat keskimäärin pidempiä ja painoivat enemmän verrattuna konrollikaloihin. B-tyypin OP-altistuksella sekä A-tyypin BP-altistuksella oli maksasolujen mikrosomien EROD-aktiivisuutta inhiboiva vaikutus. Samoin sekä A- että B-tyypin DES-altistus inhiboi EROD-aktiivisuutta. Alkyylifenolien lisääntymistoimintoja häiritsevät vaikutukset saattavat osittain selittyä sukupuolihormonien tuotannosta ja metaboliasta vastaavien sytokromi P450-entsyymien aktiivisuuteen kohdistuvilla inhiboivilla vaikutuksilla. Altistuksilla ei ollut vaikutuksia kalojen sukupuolijakaumaan, gonadien morfologiaan eikä Hsp70-ekspressioon.