Teksti a jaettuna kappaleisiin.

Kappalejaon merkkinä on tyhjä rivi, ja kappaleen aihe on merkitty hakasulkuihin kappaleen edelle.

[Majavien metsästys sukupuuttoon ja uudet istutukset]

Suomen alkuperäiseen eläimistö†ö†n kuulunut euroopanmajava (Castor fiber) metsästettiin Suomesta sukupuuttoon 1800-luvun lopussa. Palautusistutukset aloitettiin kuitenkin vasta 1930-luvulla, jolloin maahamme tuotiin Norjasta peräisin olevia euroopanmajavia ja Pohjois-Amerikasta peräisin olevia kanadan¨majavia (Castor canadensis). Näitä istutuksia täydennettiin myö†hemmin maan sisäisten siirtojen avulla.

[Istutusten onnistuminen ja seuraukset]

Majavakantamme elpyi istutusten jälkeen suhteellisen hyvin, vaikka kanadan¨majava menestyikin alkuperäistä euroopanmajavaa huomattavasti paremmin ja näytti syrjäyttävän sen kaikkialta, minne oli istutettu molempia lajeja. 1990-luvun lopussa meillä arvioitiin olevan yhteensä 12 000 majavaa, joista euroopanmajavia oli ainoastaan kymmenisen prosenttia. Majavakantamme on näin ollen hyvin pieni verrattuna Ruotsin 100 000 yksilö†n euroopanmajavakantaan mutta kui¨ten¨kin riittävän suuri aiheuttamaan merkittäviä metsätuhoja. Nämä metsätaloudelle koituvat vahingot eivät johdu majavan ravinnonotosta vaan pääasiassa majavien rakentamista padoista, jotka aiheuttavat tulvimista ja täten monenlaista vahinkoa puustolle. Majavankannan kasvun myö†tä tulvavahingot ovat jatkuvasti lisään¨ty¨neet, mistä syystä kantaa on verotettu metsästyksen avulla 1960-luvulta lähtien. Pyrkimyksenä on ollut pitää majavakanta senkokoisena, että metsätuhot eivät kasvaisi kohtuuttomiksi.

[Majavakannan hoito tulevaisuudessa]

Majavakannan hoito on tulevaisuudessa todennäkö†isesti tarkemmin suunniteltua, kuin se on tähän asti ollut. Euroopan- ja kanadanmajavan aiheuttamiin vahin¨koi¨hin tulisi suhtautua hieman eri tavoilla jo senkin takia, että euroopanmajava on luo¨kiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi ja että niillä on erilainen alkuperä ja näin eri¨lainen merkitys eläimistö†mme suojelussa. Lisäksi kanadanmajavakanta on eu¨roo¨¨panmajavakantaa paljon suurempi, mistä syystä erityisesti sen kannan sääte¨lyä tulee jatkaa metsätuhojen välttämiseksi.