Vastausehdotus harjoitukseen 2:

1. Persoonaksi johdonmukaisesti joko yksikö†n 1. persoona tai passiivi:
Harjoitustyö†ssä arvioidaan > tarkastelen TAI tarkastellaan WebCT-ryhmäsovellusta oppimisen näkö†kulmasta. Tarkoituksena on selvittää > Tarkoitukseni on selvittää, miten hyvin sovellus palvelee käyttäjäänsä ja millainen apuväline se on verkossa tapahtuvalle opetukselle. Arviointimenetelmänä on käytetty > olen käyttänyt Tom Reevesin 14 dimension evaluoinnin mallia. Reevesin mallista olen laatinut TAI on laadittu kyselylomakkeen, jossa arvioidaan TAI arvioin WebCT:tä viisiasteikkoisella taulukolla. Vastauksia sain TAI saatiin kuusi kappaletta. Lisäksi olen koonnut työ†hö†ni > työ†hö†n on koottu yhteen kurssilaisten mielipiteitä WebCT:stä ja sen soveltuvuudesta oppimisen apuvälineiksi.

2. Tässä työ†ssä on tarkoitus miettiä > tarkastella TAI selvittää videoneuvottelun mahdollisuuksia etäopetuksessa lähinnä virtuaalikielikoulu -projektin pohjalta.

3. Tutkielmassa käydään läpi > esitellään eri tekniikoiden käyttö†kohteet ja niiden hyvät ja huonot puolet.

4. Varsinaisen V-mallin erojen läpikäyminen alkaa luvusta 3, jossa käydään läpi yksikkö†testaus. Siinä kerrotaan yksikkö†testauksen tarkoitus ja verrataan kahta käsiteltyä toimintatapaa. Luvussa 3.1 käydään läpi Java-ohjelmointikielelle suunnitellun JUnit-käyttö†ympäristö†n mahdollisuudet testipohjaisessa ohjelmoinnissa. Luvussa 4 kerrotaan integrointitestauksen ja systeemitestauksen eroista ja saman¨kaltaisuuksista normaalin ja testipohjaisen ohjelmistotuotannon kesken.

MUOTOILU KAIKKIAAN HIEMAN TOISIN: Varsinaista V-mallia selvitetään luvussa 3, jossa käsitellään yksikkö†testausta. Luvussa esitellään yksikkö†testauksen tarkoitus ja verrataan kahta käsiteltyä toimintatapaa. Luvussa 3.1 selvitetään Java-ohjelmointikielelle suunnitellun JUnit-käyttö†ympäristö†n mahdollisuuksia testipohjaisessa ohjelmoinnissa.

Verbien käydä läpi ja kertoa sijasta parempia verbejä kuvaamaan tutkijan toimintaa ovat käsitellä, selvittää ja tarkastella. Myö†skään kertoa ei ole tieteellisiin teksteihin suositeltava verbi.